Zarządzanie komunalnymi Zasobami Mieszkaniowymi

Opublikowano 2016-01-01

Zasady wynajmowania mieszkań komunalnych.

       Umowy najmu są zawierane z osobami spełniającymi warunki zawarte w Uchwale nr XXXV/322/01 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Łapy.

Umowy najmu mogą być zawierane z osobami :

 • posiadającymi tytuł prawny do zamieszkiwania w budynkach podlegających rozbiórce w związku z inwestycjami gminy lub ze względu katastrofalny stan techniczny,
 • zakwalifikowanymi do otrzymania lokalu ze względu na złe warunki mieszkaniowe, kwalifikujące do ich poprawy i o niskich dochodach,
 • które utraciły mieszkanie w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy, pożaru lub innego darzenia losowego,
 • będącymi repatriantami, którym gmina wynajmuje lokale na podstawie przepisów ustawyz dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji,
 • które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy pod warunkiem, że były zameldowane i zamieszkiwały w lokalu przez okres co najmniej pięciu lat poprzedzających datę opuszczenia lokalu przez najemce lub datę jego śmierci.
 • W myśl uchwały za osoby spełniające warunki do wynajmu lokalu mieszkalnego z zasobu gminy Łapy w pierwszej kolejności uważa się:
 • osoby , które nie są najemcami lokalu komunalnego lub zakładowego, nie są członkami spółdzielni mieszkaniowej oraz nie posiadają własnego mieszkania, domu bądź działki budowlanej,
 • osoby zamieszkujące w lokalu, w którym na jedną osobę uprawnioną w gospodarstwie wieloosobowym przypada mniej niż 5 m² powierzchni mieszkalnej, a w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – 10 m²,
 • osoby, których średni dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 125% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 75% w gospodarstwie wieloosobowym,
 • osoby zameldowanie na terenie gminy Łapy na pobyt stały przez okres co najmniej pięciu lat, a w przypadku małżeństwa – zameldowanie przez okres, o którym mowa winien mieć przynajmniej jeden z małżonków,
 • powyższe warunki muszą być spełnione łącznie.

Osoby ubiegające się o mieszkanie z zasobów mieszkaniowych gminy Łapy powinny złożyć wniosek i dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów uchwały.

W celu realizacji społecznej kontroli wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieokreślony wprowadzona jest Społeczna Komisja Mieszkaniowa składająca się z minimum pięciu osób, powołanych w szczególności spośród przedstawicieli: Rady Miejskiej w Łapach i Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach zajmuje się rozliczaniem czynszów, rozliczaniem zimnej, ciepłej wody i ogrzewania i innymi zagadnieniami z zakresu zarządzania zasobami mieszkaniowymi.    

Podziel się