Klub Integracji Społecznej "Sukces w działaniu" - ważne do 28.02.2019

  • START
  • KIS Informacje
  • Klub Integracji Społecznej "Sukces w działaniu" - ważne do 28.02.2019

Opublikowano 2016-01-01

Kategoria KIS Informacje

Klub Integracji Społecznej „Sukces w działaniu” funkcjonujący w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach rozpoczął swoją działalność w styczniu 2013 roku. Zadaniem Klubu jest zwiększenie aktywności społeczno- zawodowej osób bezrobotnych z terenu gminy Łapy, zagrożonych zjawiskiem wykluczenia społecznego, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Formuła Klubu ma umożliwić jego uczestnikom wzrost aktywności życiowej, wyzwolenie się z bierności, jak również uzyskanie narzędzi do samodzielnego radzenia sobie z trudnościami, z którymi borykają się na co dzień osoby długotrwale bezrobotne.

Klub Integracji Społecznej  w Łapach „Sukces w działaniu” spełnia wiele funkcji tj.: organizuje szkolenia  i kursy podnoszące lub uzupełniające kwalifikacje zawodowe, oferuje poradnictwo z zakresu informacji zawodowej, pomoc psychologiczną,  pomoc prawną, udostępnia fachową bibliotekę, nieodpłatny dostęp do prasy, jak również pomoc w przygotowaniu profesjonalnych aplikacji zawodowych.
Specyfika KIS polega na całościowym podejściu do pracy z klientem, z uwzględnieniem jego indywidualnych predyspozycji, wartości i celów. To koncentracja na pozytywach, odkrywanie potencjału, budowanie i wzmacnianie jego zasobów osobistych. Uczestnik zmienia postawę wobec siebie, innych oraz  otoczenia. Podczas trwania całego programu, beneficjenci wypracowują nowe umiejętności, które w przyszłości wykorzystać będą mogli w codziennym życiu, różnych sytuacjach społecznych oraz zawodowych.
W Klubie prowadzone są zajęcia grupowe oraz indywidualna praca z klientem. Każdy  z uczestników jest diagnozowany przez psychologa i doradcę zawodowego przy współpracy z pracownikiem socjalnym, w celu dokładnego określenia jego potrzeb, deficytów oraz sytuacji życiowej. Beneficjenci są kwalifikowani do uczestnictwa w warsztatach  obejmujących taką tematykę jak: samoocena, dokumenty aplikacyjne, rozmowa kwalifikacyjna , radzenie sobie ze stresem, komunikacja społeczna, autoprezentacja, wyuczona bezradność, prawo pracy.
Kursy zawodowe dobierane są odpowiednio do  preferencji i możliwości zawodowych uczestników, a także zidentyfikowanego przez pracowników KIS zapotrzebowania lokalnego rynku pracy.

Uczestnicy Klubu mają również stworzoną możliwość aktywnego spędzenia czasu wolnego w formie zajęć sportowych, rekreacyjnych, wyjścia do instytucji kulturalnych. Jest to realizowane w ramach funkcjonowania grup samokształceniowych prowadzonych przez animatorów. Ich celem jest pobudzenie samodzielności uczestników KIS, bowiem współuczestniczą oni w przygotowywaniu zajęć edukacyjnych z zagadnień społecznych, ekonomicznych, naukowych, kulturowych, jak również wspólnie spędzają czas wolny. Zakres programowy spotkań dostosowany jest do problemów z jakimi borykają się uczestnicy tj. nieumiejętność gospodarowania pieniędzmi, relacje wewnątrzrodzinne, uzależnienia, problemy występujące na terenie gminy Łapy, w tym zwłaszcza problem bezrobocia.
W Klubie Integracji Społecznej „Sukces w działaniu” istnieje możliwość skorzystania z porad psychologa, prawnika, doradcy zawodowego, pracownika socjalnego. Ponadto zapraszani są specjaliści z różnych dziedzin, w zależności od zgłaszanych przez uczestników potrzeb, np. radni, dietetycy, lokalni przedsiębiorcy,  pracownicy PUP, księża.

Uczestnicy KIS otrzymują również wsparcie finansowe.

Podziel się