Działalność KIS finansowana z MRPiPS - ważne do 28.02.2019

Opublikowano 2016-01-01

Dzięki realizowanym w KIS działaniom, jego uczestnicy uzyskują pomoc w odbudowaniu i podtrzymaniu umiejętności życia w społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych w miejscu zamieszkania i podnoszą kwalifikacje zawodowe jako wartość na rynku pracy.

W okresie od 1 lipca 2015r. do 31 grudnia 2016r. KIS objął kontraktami socjalnymi 14 osób. W Klubie prowadzone są zajęcia grupowe oraz indywidualna praca z klientem. Każdy  z 14 uczestników był diagnozowany przez psychologa i doradcę zawodowego przy współpracy z pracownikiem socjalnym, w celu dokładnego określenia jego potrzeb, deficytów oraz sytuacji życiowej.

Beneficjenci byli kwalifikowani, w ramach reintegracji zawodowej, do uczestnictwa w wybranej grupie szkolenia zawodowego, tj. I Grupa- Hotelarsko-gastronomiczna, II Grupa- Ogrodniczo – porządkowa.     

W ramach reintegracji  społecznej organizowane są:

 1. Warsztaty grupowe prowadzone przez psychologa obejmujące m.in. taką  tematykę jak: zasady komunikacji społecznej, pozyskanie umiejętności radzenia sobie ze stresem i lękiem, wyrażanie własnego zdania, motywacja do aktywności zawodowej, podnoszenie samooceny, kształtowanie postaw prozdrowotnych,
 2. Warsztaty prowadzone przez pracownika socjalnego, obejmujące m.in. taką  tematykę jak: nauka umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, nabywanie umiejętności zaspokajania potrzeb własnym staraniem poprzez osiągnięcie samodzielności ekonomicznej dzięki zatrudnieniu,  tworzenia pozytywnych więzi międzyludzkich, umiejętności racjonalnego gospodarowania finansami i czasem, umiejętności radzenia sobie z problemami rodzinnymi;
 3. Zajęcia samokształceniowe.

W ramach reintegracji  zawodowej organizowane są:

 1. Warsztaty aktywizacji zawodowej, których tematyka obejmuje m.in.: tworzenie dokumentów aplikacyjnych,  poznanie wybranych zagadnień z kodeksu pracy, rozpoznanie własnego potencjału, poznanie  praw i obowiązków pracowniczych,  określenie swoich mocnych i słabych stron, przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych.
 2. Kursy zawodowe, dla każdej z grup:

  „Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej” - tematyka 120 godzinnego kursu obejmuje: identyfikację obiektów hotelarskich; zespoły funkcjonalne w różnych obiektach hotelarskich; pomieszczenia ogólnodostępne w obiektach hotelarskich; typy jednostek mieszkalnych; rodzaje usług hotelarskich; zadania i obowiązki pracownika pomocniczego obsługi hotelowej; przestrzeganie tajemnicy zawodowej stosowanie zasad kultury i etyki. Zajęcia praktyczne obejmują: wykonywanie prac związanych z przygotowaniem hotelu do przyjęcia gości; wykonywanie prac pomocniczych w części gastronomicznej obiektu świadczącego usługi hotelarskie; organizacja i obsługa imprez cateringowych. 

  „Aranżacja zieleni przy obiektach użyteczności publicznej" – tematyka 130 godzinnego kursu obejmuje m.in.  teoretyczne podstawy z zakresu ogrodnictwa, materiały stosowane w aranżacjach ogrodowych, narzędzia ogrodnicze, trawniki i trawy ozdobne, drzewa i krzewy liściaste, pnącza, drzewa i krzewy iglaste, byliny i kwiaty rabatowe, rośliny okrywowe, ogród warzywny i ziołowy, podstawowe zasady komponowania ogrodu w układzie przestrzennym,  elementy małej architektury ogrodowej, podstawy prawne umów zawieranych na wykonanie usługi, a także w ramach zajęć praktycznych: roboty ziemne- przygotowanie terenu, zakładanie trawników i rabat,  wykonanie ogródka warzywno-kwiatowego

   
 3. Zajęcia poszczególnych grup zgodnie z profilem kształcenia zawodowego.
 4. Organizacja praktyk zawodowych u pracodawcy

W ramach zatrudnienia wspieranego organizowane będą:

 • prace społecznie użyteczne dla 10 uczestników projektu- osoby wykonujące prace społecznie użyteczne realizują je w wymiarze 40 godzin w miesiącu  (po 10 godzin w tygodniu).

W ramach zatrudnienia na otwartym rynku pracy organizowane będą:

 • zatrudnienie 4 uczestników projektu na podstawie umowy zlecenia

Podziel się