Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Kierownik działu organizacyjnego

Opublikowano 2019-10-15

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - Kierownik Działu Organizacyjnego

   

1.Wymagania niezbędne:
 

 1. wykształcenie wyższe 

 2. minimum 5 letni staż pracy

 3. obywatelstwo polskie

 4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,

 5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,

 7. nieposzlakowana opinia.

 8. znajomość przepisów  : prawo zamówień publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawa o świadczeniach rodzinnych, ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawa o dodatkach mieszkaniowych

     

2. Wymagania dodatkowe:

 1. Mile widziany staż pracy na stanowisku kierowniczym,

 2. umiejętność stosowania i interpretacji przepisów,

 3. znajomość obsługi programów komputerowych ( pakietu Office) i korzystania z poczty elektronicznej,

 4. zdolności interpersonalne  a w szczególności komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, umiejętność pracy w grupie, samodzielność wykonywania działań, umiejętności zarządzania personelem,

 5. umiejętność analitycznego myślenia i pracy zespołowej,

 6. predyspozycje  osobowościowe: skrupulatność, odpowiedzialność, samodyscyplina, terminowość, odporność na stres, sumienność, systematyczność, konsekwentność,

 7. doświadczenie w pracy z zespołem, umiejętność kierowania ludźmi i rozwiązywania konfliktów,

 8. umiejętność kreatywnego i analitycznego myślenia,

 9. sumienność i rzetelność w wykonywaniu zadań,

 10. dobra organizacja pracy,

 11. wysoka kultura osobista.  

     

3. Zakres wykonywanych działań na stanowisku:

 1. Kierowanie całością prac wchodzących w zakres zdań Działu Organizacyjnego.

 2. Koordynowanie i wspieranie procesu obiegu informacji wewnątrz instytucji,

 3. Nadzór nad obiegiem dokumentów,

 4. Nadzór nad sprawami organizacyjnymi, administracyjno – gospodarczymi, zaopatrzeniem,

 5. Nadzór nad realizacją zadań związanych z przyznaniem  świadczeń rodzinnych , funduszu alimentacyjnego , świadczeń wychowawczych, świadczeń z programu „Dobry Start”, stypendiów szkolnych, dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych,

 6. Nadzór nad realizacją zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny

 7. Nadzór nad Mieszkaniowymi Zasobami Gminy Łapy

 8. Nadzór nad prawidłową gospodarką przedzielonymi środkami finansowymi w zakresie celowości, rzetelności i efektywności ich wydatkowania  oraz nie przekraczania wyznaczonego limitu finansowego,

 9. Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem mieniem znajdującym się  na wyposażeniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

 10. Udzielanie  podległym pracownikom informacji, wyjaśnień i porad w celu umożliwienia im prawidłowego wykonywania przypisanych im zadań

 11. Planowanie planu rzeczowo- finansowego działalności MOPS i bieżących zakupów

 12. Zatwierdzanie pod względem merytorycznym dokumentów finansowych,

 13. Organizacja i nadzór nad pracami porządkowymi w budynkach MOPS, zakup środków czystości,

 14. Nadzór nad powierzonym majątkiem i prowadzenie jego ewidencji

 15. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez pracowników porządku pracy, przepisów o ochronie informacji niejawnych a także przepisów o dostępie do informacji publicznej oraz przepisów o ochronie danych osobowych.

 16. Organizowanie okresowych narad z pracownikami w sprawach związanych z funkcjonowaniem działu

 17. Nadzór nad merytorycznym i terminowym przygotowywaniem dokumentów, planowania i sprawozdawczości.

   

4.Wymagane dokumenty:

1) życiorys zawodowy (CV),

2) list motywacyjny,

3)  kopie lub odpisy świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie,

4)  kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

5) kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie stażu pracy,

6)  kwestionariusz osobowy (dostępny na  https://9660591331.bip.gov.pl/    w zakładce „ ogłoszenia o pracę”),

7) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

    do celów rekrutacyjnych (dostępny na https://9660591331.bip.gov.pl/

    w zakładce „ ogłoszenia o pracę”),

8) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni  
     praw publicznych.

9) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

    publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na stanowisku
urzędniczym,

11) inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i

  umiejętności, referencje.

12)  kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r., poz.1260 ze zm.), obowiązany jest do złożenia wraz z wymienionymi dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.      

5. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie p.21lub przesłać na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach, 18-100 Łapy, ul. Główna 50, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na wolne stanowisko pracy – Kierownik Działu Organizacyjnego ” do dnia 29.10.2019r. (decyduje data wpływu do MOPS w Łapach).      

6. Warunki pracy na stanowisku:

 1. pierwsza umowa o pracę zawarta będzie na czas określony na okres 3 miesięcy.
 2. Wymiar czasu pracy: pełny etat,
 3. Miejsce pracy: Miejski Ośrodek pomocy Społecznej w Łapach, ul. Główna 50,
 4. Czas pracy – 8 godzin dziennie
 5. Wynagrodzenie: zgodnie z przepisami.     

7. Informacje dodatkowe:

1) oferty, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,

2) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia wynosi poniżej 6 %.

3) oświadczenia i dokumenty składane w drodze przeprowadzanego konkursu muszą być podpisane własnoręcznie,

4) dokumenty (oferta) kandydata, który zostanie wyłoniony w procedurze konkursowej, zostaną dołączone do jego akt osobowych,

4) dokumenty (oferty) pozostałych osób, biorących udział w konkursie, które nie zostały w jego wyniku zatrudnione, będą przechowywane w czasie do 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, niezwłocznie po tym terminie, na prośbę osoby bezpośrednio zainteresowanej, będą zwrócone, w przeciwnym wypadku zostaną zniszczone,

5) dokumenty (oferty) osób, które z powodów niespełnienia wymagań formalnych, nie wzięły udziału w konkursie, nie będą odsyłane; będą zwrócone na prośbę osoby bezpośrednio zainteresowanej niezwłocznie po zakończonym postępowaniu, w przeciwnym wypadku zostaną zniszczone,

6) konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: - I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów, - II etap -  rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymogi formalne. O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani telefonicznie.

7) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej  na  https://9660591331.bip.gov.pl/ Biuletynu informacji Publicznej (, www.mopslapy.pl  (w zakładce konkursy i ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Łapach

 

Łapy, dn. 15.10.2019 r.

 

                                                                                                         

Podziel się