ZAPYTANIE OFERTOWE - Przewóz uczestników Dziennego Domu Senior + w Łapach

Opublikowano 2019-09-11

Znak sprawy: O.26.9.2019.KN                   

                                                                                                          Łapy, dnia 11.09.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. Zamawiający Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach zaprasza do złożenia oferty na: Przewóz uczestników Dziennego Domu Senior + w Łapach „
 2. Termin realizacji zamówienia: 25.09.2019 r. wyjazd z Łap około godziny 7:00  ,wyjazd z Warszawy do Łap około godziny 15:00 (z tolerancją +/- 1 godzina)
 3. Okres gwarancji: nie dotyczy.
 4. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena brutto
 5. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie cenę ryczałtową brutto za przejazd  uwzględniając podatek od towarów i usług w stawce właściwej na dzień złożenia oferty.
 6. W skład ceny wchodzi: cena paliwa, praca kierowcy, postojowe, puste przejazdy, koszty amortyzacji itp.
 7. Przedmiotem zamówienia jest:

Przewóz minimum 20 uczestników na wyjazd Seniorów do Warszawy na IV SPOTKANIE SENIORÓW dla uczestników programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020  w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Starszych (autokarem lub busem).Szczegółowy opis w załączniku nr 1.

 1. Inne istotne warunki zamówienia:

- przewóz uczestników i opiekunów wyjazdu odbywać się może wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz.U. z 2018, poz.1990 z późn. zm.) i innych przepisach związanych z przewozem osób, w tym ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.  2019, poz. 58 z późn. zm.);

- wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (aktualna licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób wydane na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58 z późn. zm.);

- wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- kierowcy zapewnią trafny i samodzielny dojazd do miejsc wskazanych przez Zleceniodawcę;

- wykonawca zapewni punktualność kierowców;

- przewoźnik na wezwanie Zamawiające przedstawi uprawnienia, w tym licencję na przewóz osób,

- nie dopuszcza się składania ofert wariantowych,

-w cenę przejazdu wliczone będą: parkingi, ewentualne koszty delegacji, wyżywienia  kierowcy/kierowców,

 1. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach ul. Główna 50, 18 – 100 Łapy (wejście od ulicy Nowej) pokój nr 21 do dnia 16.09.2019 r. do godziny 900,ofertę należy złożyć osobiście lub listownie. Zamawiający uznaje za datę wpływu dzień otrzymania dokumentu a nie datę stempla pocztowego.

8.Termin otwarcia ofert 16.09.2019 r.

9. Warunki płatności:Płatność za dowóz osób będzie następowała przelewem z odroczonym terminem o 21 dni przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. Przelew zostanie zrealizowany na rachunek bankowy wskazany na fakturze tożsamy z numerem wykazanym w umowie przez Wykonawcę. Za datę przekazania faktury uznaję się dzień wpływu faktury do siedziby Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza możliwość dokonywania przedpłat.

10. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Krzysztof Niewiński tel. (85 ) 715-27-18

11. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w wyznaczonym terminie w języku polskim.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

 

 

 

(podpis Dyrektora)

                                                                                                                                                       

 

 

11. Treść oferty:                                             

 

11.1 przedmiot zamówienia.........................................................................................................

11.2 znak sprawy O.26.9.2019.KN                  

11.3 nazwa wykonawcy   ...........................................................................................................

11.4 adres wykonawcy................................................................................................................

11.5 imię i nazwisko osoby uprawnionej do złożenia oferty.......................................................

11.6 NIP......................................................................................................................................

11.7 Regon..................................................................................................................................

11.8 numer konta........................................................................................................................

11.9 Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

 

Cenę netto za ................................ zł (słownie złotych............................................................

................................................................................................................................................ )

 

Podatek VAT.................................. zł (słownie złotych............................................................

................................................................................................................................................ )

 

Cenę brutto za .............................. zł (słownie złotych............................................................

................................................................................................................................................ )

11.9.   Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

11.10. Okres gwarancji: nie dotyczy

 • Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia.....................................
 • Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.
 • Wyrażam zgodę na podpisanie umowy określającej szczegółowo warunki realizacji przedmiotu zamówienia

                           

 

 

 

(podpis Wykonawcy lub Osoby upoważnionej)

(Data)

          ........................................................                                                                                     

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        

 

 
 

(pieczątka Wykonawcy)

Podziel się