Regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Opublikowano 2016-08-17

REGULAMIN ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS.

PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 
 1. Regulamin określa szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie zwanego dalej Zespołem.

 2. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele różnych grup zawodowych reprezentujący instytucje publiczne, odpowiedzialne za realizację zadań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, m.in. przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, oświaty, kuratorskiej służby sądowej, lokalnych organizacji pozarządowych.

 3. Zespół działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Burmistrzem Gminy Łapy, a podmiotami, których przedstawiciele zostaną powołani w skład Zespołu.

 4. Osoby wchodzące w skład Zespołu współpracują ze sobą w sposób skoordynowany, zapewniający skuteczne reagowanie na problem. Przez problem rozumie się każdą trudną sytuację osoby, rodziny, grupy problemowej bądź środowiska, których rozwiązanie wykracza poza kompetencje jednej instytucji i wymaga zaangażowania innych podmiotów.

 5. Zespół w ramach interwencji kryzysowej udziela natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb - poradnictwa socjalnego, prawnego i in.

 

§ 2

Cele Zespołu Interdyscyplinarnego

 
 1. Zasadniczymi celami Zespołu są:

 1. budowanie lokalnego systemu opieki i wsparcia dla rodziny i dziecka, zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

 2. zsynchronizowanie i wypracowanie standardów współpracy przedstawicieli różnych grup zawodowych i społecznych pracujących i zajmujących się problematyką przemocy

 3. zapobieganie występowania przemocy w rodzinie, poprzez podnoszenie świadomości społecznej oraz ograniczenie zaburzeń życia społecznego związanych z występowaniem przemocy

 4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.

.

§ 3

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego

 
 1. Zadania Zespołu realizowane są przede wszystkim poprzez:

 1. ocenę sytuacji problemowej osoby indywidualnej, rodziny lub środowiska oraz wypracowanie sposobu postępowania, który będzie miał na celu przywrócenie integralności rodziny bądź środowiska, a także możliwości realizowania ich funkcji

 2. podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej i uruchamianie procedur mających na celu jej powstrzymanie

 3. monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy

 4. inicjowanie przedsięwzięć mających na celu zwiększenie skuteczności działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

 5. monitoring, superwizję i ewaluację procesów wdrażania przez jednostki, instytucje zajmujące się problemem przemocy domowej procedur wypracowanych przez Zespół

 6. realizowanie działań promocyjno– informacyjnych wśród mieszkańców gminy Łapy na temat problemu przemocy oraz tworzenie lokalnych programów i kampanii profilaktycznych

 7. inicjowanie badań, diagnoz środowiskowych oraz analiza danych, które dotyczą prac Zespołu i stanowią dla niego źródło informacji

 
 

§ 4

Funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych

 
 1. Zespół działa przy Miejskim Pomocy Społecznej w Łapach,  który zapewnia jego obsługę administracyjną.

 2. Prace Zespołu i grup roboczych koordynuje Przewodniczący Zespołu

 3. Członkami Zespołu i grup roboczych są pracownicy instytucji, które podpisały porozumienie o współpracy, zgodnie ze swoimi kompetencjami określonymi w szczególnych przepisach prawa i dotyczących zakresu działania tych instytucji.

 4. Celem grup roboczych jest praca nad indywidualnymi problemami osób, rodzin i  środowisk. Spotkania grup roboczych zwołuje się na wniosek osób, rodzin, bądź środowiska, mających trudności lub wykazujących potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu sytuacji problemowych.

 5. Wszystkich członków Zespołu i grup roboczych obowiązuje zasada tajności informacji przekazywanych w ramach prac Zespołu bądź grupy. Obowiązek ten utrzymuje się także po ustaniu członkostwa w Zespole lub grupie roboczej.

 6. W celu tworzenie lokalnych zintegrowanych programów i kampanii profilaktycznych oraz lokalnej polityki społecznej w pracach uczestniczą wszyscy członkowie Zespołu.

 7. W celu zapewnienia profesjonalnego wparcia rodzinom, członkowie Zespołu uczestniczą w szkoleniach, warsztatach, konferencjach.

 
 

§ 5

Zwoływanie Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych

 
 1. Zgłoszenia sprawy na posiedzenie grup roboczych może dokonać każdy członek Zespołu lub grupy roboczej. Osoba zgłaszająca sprawę ustala z Przewodniczącym skład, miejsce i termin posiedzenia grupy roboczej. Zgłoszenie odbywa się poprzez wypełnienie przez członka Zespołu i przedstawienie Przewodniczącemu kwestionariusza zgłoszeniowego.

 2. Przewodniczący zespołu zwołuje posiedzenie grupy roboczej na podstawie kwestionariusza zgłoszeniowego. Zwołanie posiedzenia może mieć formę pisemną, mailową lub telefoniczną. Dopuszcza się możliwość przekazania w momencie zwoływania grupy roboczej kopii kwestionariusza zgłoszeniowego.

 3. Przewodniczący zaprasza na posiedzenie grupy roboczej przedstawicieli instytucji wskazanych w kwestionariuszu. Dopuszcza się, po konsultacji z osobą zgłaszającą sprawę, możliwość uczestnictwa na posiedzeniu przedstawiciela innej instytucji wchodzącej w skład Zespołu, a nie wskazanej w kwestionariuszu zgłoszenia.

 4. Skład grup roboczych uzależniony jest od rodzaju sytuacji problemowej, może być zmienny.

 5. Posiedzenia grup roboczych odbywają się w dni powszednie, w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach. Dopuszcza się możliwość organizacji posiedzenia na terenie innych instytucji lub organizacji oraz w innym terminie.

 6. Wszyscy członkowie Zespołu spotykają się nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, celem przedstawienia zakresu wsparcia udzielonego przez poszczególne grupy robocze.

 

§ 6

Postępowanie na rzecz osób, rodzin, grup i środowiska

 
 1. Grupa robocza powołana w sprawie spotyka się minimum dwa razy.

 2. Na pierwszym spotkaniu, grupa robocza ustala plan pomocy osobie, rodzinie, grupie problemowej lub środowisku, określający osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych części działań, opis zadań dla poszczególnych członków grupy roboczej, a także dla osoby, rodziny, przedstawicieli grup problemowych, bądź środowiska.

 3. Plan pomocy, o którym mowa w pkt. 2., ustala się przy uczestnictwie osoby, rodziny, przedstawicieli grup problemowych bądź środowiska, których sprawa dotyczy. W sprawach wyjątkowych, możliwe jest określenie planu pomocy bez ich obecności. W tej sytuacji, o wyniku posiedzenia i zobowiązaniach ze strony członków grupy roboczej zainteresowane osoby informuje się niezwłocznie.

 4. Na drugim spotkaniu grupy roboczej, przedstawiane są przez członków działania podjęte na rzecz osoby, rodziny, grupy problemowej lub środowiska. Istnieje możliwość zwoływania kolejnych spotkań w danej sprawie.

 

§ 7

Dokumentacja, monitorowanie prac Zespołu i grup roboczych

 
 1. Przewodniczący gromadzi w celach statystycznych i ewaluacyjnych dane dotyczące m.in.: ilości spraw skierowanych do grup roboczych, składu poszczególnych grup, efektów ich pracy. W oparciu o zebrane dane dokonuje oceny realizacji zadań przez grupy oraz w razie potrzeby proponuje niezbędne korekty.

 2. W ramach pracy z osobą, rodziną, grupami problemowymi bądź środowiskiem, gromadzona jest następująca dokumentacja:

 1. Kwestionariusz zgłoszeniowy - dokument potwierdzający zgłoszenie problemu do rozpatrzenia przez grupy robocze. Do kwestionariusza dołączane są kopie dokumentów dostarczonych przez osobę, rodzinę, przedstawicieli grup problemowych lub środowiska (wzór załącznik nr 1.).

 2. Pisemna zgoda osoby lub pełnoletniego przedstawiciela rodziny, której sprawa ma być przekazana do rozpatrzenia w ramach pracy grupy roboczej. Zastrzega się, że w sytuacjach wyjątkowych (np. w przypadku zagrożenia dobra dziecka lub zgłoszenia dokonywanego przez dziecko) grupę roboczą zwołuje się w trybie natychmiastowym i bez wymaganej zgody (wzór załącznik nr 2.).

 3. Plan działań grupy roboczej - opis zadań dla poszczególnych członków grupy oraz osoby, rodziny, przedstawicieli grup problemowych bądź środowiska (wzór załącznik nr 3.).

 4. Monitoring działań grup roboczych – realizacja zadań określonych w planie działań, przez członków grup roboczych i osobę, rodzinę, przedstawicieli grup problemowych lub środowisk (wzór załącznik nr 4.).

 1. Dokumentację posiedzenia grup roboczych stanowi lista obecności i każdorazowo- oświadczenie o zachowaniu tajemnicy służbowej.

 2. Dokumentacja, o której mowa w pkt. 2 i 3. jest gromadzona w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach.

 

Podziel się